Hva er trafikalt grunnkurs?

Kurset er obligatorisk og gir deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører.

Har du mopedførerbevis, traktorførerkort eller førerkort KL. A1 trenger du ikke trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring) før man kan begynne med øvelseskjøring.

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs (teoridelene). Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Du trenger kun trafikant i mørket og førstehjelp. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

Vi gjennomfører alle kurs i våre lokaler i Stavanger. Aktuelt innhold som tas opp ved grunnkurset:


Trafikkopplæringen

- Presentasjon og introduksjon til kurset
- Begrunnelser for trafikkopplæring
- Vilkår for å få førerkort
- Hovedmål for trafikkopplæringen i lette klasser
- Læreplaner

Trafikk og førerrollen

- Regler og reguleringer og betydningen av disse for sikker samhandling i trafikken
- Samfunnets behov
- Konsekvenser for miljøet
- Ansvaret føreren har for å vurdere om det er forsvarlig å kjøre
- Hensynet til en selv, passasjerer, miljø m.m.
- Fysisk og emosjonell tilstand
- Vær-, føre- trafikk- og andre forhold
- Alternative reisemåter

Mennesket i trafikken og samhandling

- Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har
- Forutsetninger, behov og perspektiv mopedister og motorsyklister har
- Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store og tunge kjøretøyer har
- Kjøreprosessen
- Betydningen av motivasjon og følelser for atferd og læring
- Kommunikasjon og samhandling mellom trafikanter
- Tolking av trafikksituasjoner
- Ansvarsforståelse og vilje til å overholde regler
- Ulykker, menneskelig svikt og føreres feilvurdering
- Eget forhold til risiko
- Selvinnsikt

Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

- Regler for øvingskjøring
- Kjøreerfaring og ulykkesrisiko
- Automatisering av handlinger og handlingsmønstre
- Sammenheng mellom opplæring, øvingskjøring og mengdetrening
- Intensjonene i føreropplæringsmodellen